Algemene Voorwaarden FG Advocatuur te Almere

Algemene Voorwaarden FG Advocatuur te Almere

FG Advocatuur is de handelsnaam van de eenmanszaak die gedreven wordt door mr. F. Gül (hierna ook: de advocaat of het kantoor). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met het kantoor worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

1. Overeenkomst van opdracht
Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door het kantoor is aanvaard. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. F. Gül. De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat in bijzondere gevallen (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een van zijn waarnemers.

De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

De opdrachtgever aanvaardt het gegeven dat de advocaat de wettelijke en door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren.

De dienstverlening wordt gedefinieerd als een inspanningsverplichting. De advocaat staat evenwel niet in voor het bereiken van het door opdrachtgever beoogd resultaat.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan de advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

2. Het inschakelen van derden
Een opdracht aan de advocaat impliceert de bevoegdheid om waar nodig voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De door het kantoor aanvaarde aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mogen door de advocaat aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd vooraf overleg plegen met de opdrachtgever. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Het staat de advocaat in ieder geval vrij om zonder voorafgaand overleg voor rekening van de opdrachtgever deurwaarders en tolken in te schakelen en indien nodig uittreksels op te vragen.

De opdrachtgever is gehouden de advocaat te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan de advocaat de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

3. Declaratie
Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, verschuldigd, tenzij anders geldt.

Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen. Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, is door de opdrachtgever een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van de opdrachtgever, indien door opdrachtgever niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij na afgifte van de toevoeging de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten (zoals o.a. griffierecht en uittreksels) zijn voldaan.

4. Betaling 
Betaling van declaraties van het kantoor dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten ten laste van de opdrachtgever.

Indien een declaratie niet wordt voldaan, schort de advocaat de werkzaamheden ingevolge de opdracht op met inachtneming van gedragsregel 14. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

5. Aansprakelijkheid
De advocaat is verzekerd overeenkomstig de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid van het kantoor jegens de opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden in geval dat een declaratie niet is voldaan.

Het kantoor is evenmin aansprakelijk indien een opdrachtgever het kantoor niet in staat stelt om een dagvaarding, beroepschrift, ander processtuk, brief of werkzaamheid tijdig te doen betekenen, in te dienen, te verzenden, respectievelijk te verrichten. Hiervan is in ieder geval sprake indien de opdrachtgever informatie en/of bescheiden, die de advocaat heeft verzocht over te leggen, niet uiterlijk 36 uur voor het tijdstip van betekening, indiening, verzending of verrichting ter hand heeft gesteld. Bovendien is het kantoor niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.

De opdrachtgever is zich er van bewust dat de door de advocaat gegarandeerde geheimhouding niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van de door de opdrachtgever per e-mail of mobiele telefoon verstrekte informatie. Zodra de opdrachtgever zijn e-mailadres/mobiel telefoonnummer aan het kantoor beschikbaar stelt, stemt de opdrachtgever in met deze wijze van communiceren. Het kantoor is niet aansprakelijk voor dit risico.

6. Bewaren van bescheiden
Het kantoor zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste vijf jaar na beëindiging van het werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren. Na ommekomst van deze termijn is het kantoor gerechtigd om het dossier, inclusief alle van de opdrachtgever afkomstige bescheiden en andere van het dossier deel uit makende stukken te (laten) vernietigen.

7. Klachten en geschillenregeling
Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Door et aangaan van een overeenkomst met het kantoor aanvaart de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling advocatuur.

Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de opdrachtgever de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de advocaat binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen namen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. De klacht zal conform de interne klachtenprocedure van het kantoor worden behandeld. Het kantoor zal in overleg treden met de opdrachtgever om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. De advocaat zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht bevestigen en een mogelijke oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost kan de opdrachtgever zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van de advocaat indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

8. Toepasselijk Recht
Op alle overeenkomsten van het kantoor is het Nederlands recht van toepassing.  Het kantoor kan zich niet beroepen op een bepaling in deze algemene voorwaarden indien deze in strijd is met de enige dwingendrechtelijke bepalingen of niet is toegestaan door de eerder genoemde beroepsorganisaties. In dat geval zullen de dwingendrechtelijke bepalingen of de vereisten van de beroepsorganisaties van toepassing zijn.