Geschillenregeling

Geschillenregeling

Klachten- en Geschillenregeling FG Advocatuur

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze brochure geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie van FG Advocatuur wordt u verzocht uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat, Mr. F. Gül.

Mr. Gül zal met in overleg treden om zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zal zij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht het overleg tussen u en Mr. Gül onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan Mr. Gül heeft voorgelegd. Indien Mr. Gül niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd, staat u ook vrij om uw klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Geschillencommissie Advocatuur

FG Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van FG Advocatuur indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

FG Advocatuur zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie(i) behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Adressen

Mevrouw mr. F. Gül                                                             Secretaris Geschillencommissie Advocatuur

Phiny Dickgracht 1                                                                Bordewijklaan 46 (2e etage)

1336 GH Almere                                                                   2591 XR Den Haag

tel. 036-5254287                                                                   tel. 070 – 310 53 10

                                                                                               Postbus 90600

                                                                                               2509 LP Den Haag

(i) het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. De aard van de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur is een andere: deze is bedoeld voor het beslechten van meningsverschillen over de kwaliteit van de dienstverlening en/of financiële aspecten daarvan, en laat die wettelijke waarborgen dus onverlet